طوایف دره شهر

شهر باستانی دره‌شهر از سالیان دور اقوام زیادی را در خود زندگانی داده است. در این مقاله به معرفی این طوایف دره شهر میپردازیم:

  • طایفه هندمینی : گویش آنها لُری هنی‌مینی است. این قوم ساکن بخش هایی از بدره هستند.
  • طایفه حسنوند : این طایفه بخش کوچکی از جمعیت دره شهر را شامل می‌شود. زبان آنها لُری و لکی است.
  • میرها : این طایفه از بازماندگان حاکمان لُر می‌باشند که در پشتکوه حکومت داشته اند . زبان آنها لُری است. و ساکن بخش مرکزی دره شهر می‌باشند.
  • ایل زینی وند: در بخش مرکزی دره شهر زندگی می‌کنند و گویش آنها لُریست و شامل طایفه‌های : شادیوند- صالح وند – نوروزی‌وند می‌باشند. که هر کدام هم شامل تخمه‌هایی می‌شوند.
  • ایل کولیوند: این ایل از بزرگترین ایلات لُر ( از نظر جمعیت) ساکن دره شهر می‌باشند . گویش آنها لکی است اما به لُری هم تکلم می کنند. اصل آنها از ایل کولیوند ساکن لرستان است .
  • طایفه مطرب‌ها : این طایفه از آن جهت مطرب نام گرفته اند که در اعیاد و عزاداری ها به نواختن ساز می‌پردازند. به زبان لُری صحبت می کنند و در بیشتر بخش های دره شهر ساکن هستند.
  • طایفه دوستان: گویش آنها شبیه به لُری هنی مینی می‌باشد و ساکن دهستان دوستان می‌باشند.
پیمایش به بالا