تصویر کتیبه ورودی قلعه پور اشرف ایلام

کتیبه ورودی قلعه پور اشرف ایلامدیدگاه خود را بیان کنید