تصویر نمای شمالی قلعه پور اشرف دره شهر

قلعه پور اشرف از دید شمالیدیدگاه خود را بیان کنید