انبارهای ذخیره حبوبات در ضلع جنوبی قلعه پور اشرف

انبارهای ذخیره حبوبات در ضلع جنوبی قلعه پور اشرفدیدگاه خود را بیان کنید