تپه سوزه- دید از غرب

تپه سوزه- دید از غربدیدگاه خود را بیان کنید